Från planta till planka

Resursutnyttjande med ansvar för hela skogens kretslopp.

Datum: 2022-05-13


Med utgångspunkt i att optimera det skogen ger oss så att den håller för många generationer framåt, gör vi alltid en bedömning av hur vi får så lite spill som möjligt och på bästa sätt kan nyttja råvaran från varje tillvarataget träd. Vi väljer de bästa plantorna för den aktuella växtplatsen, som sedan underhålls med röjning och gallring fram tills det är tid för avverkning. I ett tidigt skede väljer vi ut vilka träd som ska bli träprodukter, vilka som ska stå kvar för mångfalden och ge föda till viltet. När träden avverkas kapas de med syfte att så lite som möjligt ska gå till spillo. Därför har vi olika längder på virket och inte bara en enda längd.

När timmerstocken kommer till sågen mäts, sorteras och läggs den ihop med likande stockar som sågas för att optimera andelen användbart virke. Stockarna sågas till plankor och bräder och torkas därefter till den fuktkvot marknaden efterfrågar. Produkterna används sedan i snickerier som gör fönster och dörrar eller går vidare till hyvlerier och målerier där färdiga huspaneler och hyvlade reglar produceras. Tack vare modern teknologi i sågverk och torkar blir måttvariationen minimal och spillet efter hyvling litet. Men även det tas till vara.

Material som inte kvalificerar för trävaror går till massabruk eller används som biobränsle vilket är ett miljövänligt alternativ till olja och brunkol. Kutterspån från våra hyvlerier förädlas till stallströ. Genom att maximera nyttjandet av skogen får skogsägaren bästa möjliga ersättning samtidigt som vi tar ansvar för hela skogens kretslopp, från planta till planka.


Vid avverkning tas hela trädet tillvara- Den kraftigaste delen blir virke till hus och möbler, och den tunnare blir till massa för tillverkning av papper, kartong och textil. Trädets toppar och grenar går till produkter som bioenergi, biodrivmedel m.m.
Illustration: Skogsindustrierna.