Om våra certifikat

Förklaringar till några av våra olika miljö- och kvalitetsmärkningar.

Norra Timber har godkända torkanläggningar med KD-certifikat utfärdat av Jordbruksverket. Certifikatet kräver att virkestorkarna upphettar det sågade virket till minst 56° C i minst 30 minuter. Sågverk med godkända torkar får ett godkännandemärke, som är den officiella märkningen  som intygar att virket är fritt från skadedjur. Norra Timber tillhandahåller träemballage som är godkänt enligt ISPM 15. Det är en internationell standard som innebär att träemballaget ska vara tillverkat av trä som har behandlats mot skadedjur genom värmebehandling. Jordbruksverket ansvarar för detta system.

Norra Timber tillhandahåller träemballage som är godkänt enligt ISPM 15. Det är en internationell standard som innebär att träemballaget ska vara tillverkat av trä som har behandlats mot skadedjur genom värmebehandling. Jordbruksverket ansvarar för detta system.

Vilma är en branschstandard för artikelinformation som också har synkroniserats med BEAST och GS1 (fd EAN) för att därigenom enkelt kunna användas av många. För trävaror innebär Vilma en gemensam standard för märkning och identifiering av trävaror. Regelverket Vilma utvecklas av Branschrådet Vilma som består av företag och organisationer inom bygg, järn och vvs.

CE-märkningen har utarbetats av Europeiska kommissionen och omfattar bland annat byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker, och personlig skyddsutrustning. De säkerhetskrav som ställs på produkterna framgår av särskilda europeiska direktiv. Tillverkaren intygar att säkerhetskraven uppfylls genom att upprätta en deklaration om överensstämmelse, samt att sätta CE-märket på produkten.

PEFC är en global fristående organisation för erkännande av nationella skogsstandarder för uthålligt skogsbruk. Norra Skog är certifierat enligt svenska PEFC som är en del av det internationella systemet för certifiering av skogsbruk och virkeshandel. Målet är att främja bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan de tre aspekterna; skogsproduktion, miljövård och sociala intressen.

Nobb är branschstandarden för norsk artikeldata för bygghandel, byggindustri och byggentreprenörer. I NOBB registreras grunddata, pris, miljö- och produktdokumentation, bilder och produktegenskaper. Användarna av NOBB.no kan enkelt söka och finna varor inom ett brett spektrum, bland annat trävaror, byggvaror, vvs, färg, interiör, verktyg, järnvaror m.m. NOBB är tätt integrerat med datasystem både hos handel och byggare, varvid varuinformationen automatiskt sprids ut till många led, och brukas som huvuddata hos våra kunder i bygghandeln.

CMP Certifierad Målad panel. Är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. CMP-systemet säkerställer höga krav på träråvaran, färgen och den industriella målningsprocessen. I CMP-systemet dokumenteras samtliga steg i processen för att möjliggöra spårbarhet av individuella ytterpanel brädor och garanterar hög kvalitet. Hela processen är oberoende certifierad och kontrolleras regelbundet av externa besiktningsmän.