Policys

Här finns Norra Skogs alla policys samlade: miljöpolicy, kvalitetspolicy och råvarupolicy.

Miljöpolicy

Norra Skog ska bidra till ett hållbart samhälle genom att bedriva ett skogsbruk och en industriverksamhet som är ansvarsfull ur miljö- och klimatsynpunkt.

Ur miljösynpunkt innebär detta att:

 • Miljöarbetet ska ingå i koncernens strategiska arbete och övergripande miljömål skall upprättas.
 • Vi ska ha kunskap om, och ta ansvar för, Norra Skogs miljöpåverkan. Vi ska ta tillvara på den positiva miljöpåverkan som verksamheten ger.
 • Vi ska hushålla med naturresurser och begränsa mängden avfall och föroreningar i den egna verksamheten.
 • Miljöarbetet ska omfatta hela värdekedjan i Norra Skogs verksamhet och ske i samarbete med entreprenörer och övriga leverantörer.
 • Vi ska fortlöpande utvärdera och informera om vårt miljöarbete samt utveckla våra processer genom ständiga förbättringar.

Kvalitetspolicy

Norra Skog ska leverera varor och tjänster av sådan kvalitet att det för våra kunder och medlemmar utgör en betydande anledning till samarbete på både kort och lång sikt.

Ur kvalitetssynpunkt innebär detta att:

 • Kvalitetsarbetet ska ingå i koncernens strategiska arbete och övergripande kvalitetsmål skall upprättas
 • Vi ska ha kunskap om interna och externa kunders samt medlemmars förväntningar och behov samt hitta sätt att uppfylla dessa
 • Kvalitetsarbetet ska omfatta hela värdekedjan i Norra Skogs verksamhet och ske i samarbete med entreprenörer och övriga leverantörer
 • Vi ska sträva efter att, i alla led, göra rätt från början
 • Avvikelser och reklamationer ska hanteras snabbt och korrekt
 • Vi ska arbeta processorienterat och utveckla våra processer genom ständiga förbättringar

Råvarupolicy

Norra Skog tar inte emot råvara som har sitt ursprung från:

 • Olagliga avverkningar
 • Skogar i strid mot rättigheter när det gäller egendom, besittningsrätt och brukarrättigheter
 • Skogar med de högst prioriterade naturvärdena
 • Skogar som överförs till annan markanvändning i strid med Svensk PEFC Skogsbruksstandard
 • Skogar som innehåller, eller efter avverkning föryngras med, genetiskt modifierade träd