Stegrade kostnader för sågverken på en avstannande marknad

Efter en ovanligt lång och brant uppgång kom till slut konjunkturvändningen och det med besked. Redan under det andra kvartalet av året kunde en viss osäkerhet börja skönjas i köparnas beteende. Krigsutbrottet skapade i Europa ett irrationellt flockbeteende där stora köpare tillfälligt hamstrade trävaror. Det beteendet vände ganska snart till en tvärnit när det stod klart att de egna lagren snabbt blev överfulla då efterfrågan sjönk.

Text Oscar Peterson Publicerad 16 december 2022

»Den svagare efterfrågan ledde fram till betydande prispress inför det tredje kvartalet och priserna föll då med cirka 25 procent. Nu i årets sista kvartal ser vi ett nytt prisfall på ytterligare 20 procent, vilket gör att priserna är tillbaka igen på normala nivåer. För sågverksindustrin blir effekten att lönsamheten återigen är relativt svag, eftersom kostnadsnivån i sam­hällsekonomin samtidigt drivits upp av inflationen, kommenterar Erik Eliasson, marknadschef på Norra Timber. 

Ökade omkostnader och minskat byggande

Det som främst märks för sågverken är kostnaderna för energi, el och diesel, samt kostnaderna för transporter i alla dess former. Kostnaderna för timmerråvaran har också höjts i flera steg. 

»Senaste året har kantats av en mix med hög inflation och branta ränteuppgångar och den ogynnsamma utvecklingen har resulterat i en avkylning av ekonomin som för oss märks tydligt. Byggandet bromsar kraftigt i stora delar av världen, liksom viljan att spendera tid och pengar på att renovera sina bostäder, vilket även är ett resultat av de covid-19 nedstängningar vi har bakom oss, fortsätter Eliasson. 

Nationalekonomer mäter det som benämns konsumentförtroende, hur hårt hushållen håller i plånböckerna. De senaste mätningarna visar att vi européer aldrig varit så återhållsamma med utgifter som vi är just nu. Det påverkar självklart även skogsbranschen på ett väldigt påtagligt sätt. 

»Lager av sågade trävaror växer snabbt och är nu 35 procent högre i Sverige än för tolv månader sedan. Det innebär att producenter nu drar ner produktionen för att därigenom begränsa sina förluster, konstaterar marknadschefen. 

Vilka ljus ser vi i trävarutunneln?

Ukrainakonflikten har som bekant mynnat ut i ett embargo mot import av ryska trävaror till Europa. Detta trädde i kraft i juli och minskar utbudet av trä i området med 10 procent. En annan effekt är att ryska sågverk nu har stora problem med sin logistik, då även de internationella container- och fraktbolagen slutat anlöpa ryska hamnar. Det gör frakter både dyra och långsamma, något som ökar intresset även i andra delar av världen att köpa från Skandinavien i stället. 

Det är inte lätt att sia om när vändningen kommer. 

»Det vi vet är att ett antal kriterier måste uppfyllas. Den viktigaste är att inflationstakten måste falla tillbaka till mer normala nivåer. Normal inflation kommer att sända en signal till världens riksbanker att de kan börja sänka sina styrräntor och då kommer vändningen. Många tror att andra halvåret 2023 är då det händer men sanningen är den att ingen vet, avslutar Erik Eliasson.