Konjunkturuppgången som sprack – en nulägesbeskrivning

Under den tidiga våren vädrade sågverksindustrin äntligen en efterlängtad morgonluft. Detta då de stora riksbankerna i världen förväntades genomföra upp till fem räntesänkningar redan i år. Verkligheten har nu hunnit i kapp.

Text Erik Eliasson Publicerad 4 juli 2024

FotoVictor Lundberg

Verkligheten har nu hunnit i kapp och FED:s, alltså den viktiga amerikanska riksbankens, signaler är oförändrad ränta – eller möjligen en sänkning från en nivå när ett vanligt villalån kostar 7,25 procent. Effekten blev en tidig lagerförskjutning och en viss prishöjning i inledningen av andra kvartalet. Tyvärr har de senarelagda räntesänkningarna fått köpare världen över att börja tveka och vänta med investeringar. För oss producenter tar det sig i uttryck att vi tappar momentum då det efterföljande efterfrågeökningen uteblir. Vi har i branschen aldrig haft en så stor differens mellan sågverkens råvarukostnader och färdigvarupriserna – gummibandet är sträckt maximalt.  

Sågverk i Sverige har under året haft en timmerkostnad på nästan 75 procent av intäkterna, en nivå som är ohållbar i långa loppet. Trots all time high på timmerpriserna har sågverken ändå haft en svag råvaruförsörjning, speciellt i Syd- samt Mellansverige. Detta har utan tvekan bidragit till att vi kunnat höja priserna på sågade trävaror. I ett mer normalt läge skulle vi i stället ha överproducerat och med ett slags självskadebeteende drabbats av prispress nedåt i detta läge.

Lastare på Kåge Såg

Vad händer framåt under resten av året? Min bedömning är att vi under hösten och vintern får acceptera en mer avvaktande trävarumarknad. Vändningen kräver mer tydliga räntesänkningar, något som i sin tur kräver att inflationsnivåerna globalt bevisligen är helt tillbakapressade. Sågverken kommer med rådande råvarukostnader och trävarupriser inte tälja guld, utan sannolikt kommer endast de allra bästa aktörerna att visa svarta siffror medan många kommer att visa röda. Frånsett en i grunden svag efterfrågan pressas många sågverk också av större konkurrens från både energisektorn och de massaindustrier som visar stark lönsamhet. Till det kommer framåt nya stora investeringar kopplade mot EU-satsningen Green deal som delvis subventionerar den gröna omställningen. Man medfinansierar exempelvis investeringar i flygbränslefabriker med biomassa som råvara. Sammantaget kräver en bestående vändning att byggandet på allvar drar i gång, främst på de riktigt stora marknaderna i världen. Framför allt är det den amerikanska och kinesiska som måste vakna på allvar. Men kom ihåg att som skogsägare har erbjudandet aldrig någonsin varit bättre, speciellt när man värderar det totala erbjudandet med vår vinstdelning och våra premier. Något som gör Norra Timbers råvaruförsörjning unik och stabilare än hos våra konkurrenter! 

Erik Eliasson, Marknadschef Norra Timber