Maximerad produktionsvolym och färre driftstopp

I slutet av 2020 driftsatte Norra Timber en lösning för processoptimering och tillståndskontroll från SPM Instrument i sågverket i Sävar. Tack vare den här investeringen har man kunnat undvika 96 timmar av oplanerade driftstopp från start och fram till våren 2024. Nedan text är ett sammanställt case av SPM Instrument där mer ingående information finns.

Publicerad 20 juni 2024

FotoMichael Engman och Victor Lundberg

Maximerad produktionsvolym genom optimerad tillgänglighet

Det svenska träförädlingsföretaget Norra Timber levererar högkvalitativt, långsamt växande virke som förädlas till klimatsmarta produkter för marknader med höga krav på kvalitet, god leveransförmåga och god leveransprecision.

Norra Timbers verksamhet inkluderar tre sågverk, tre förädlingsenheter och en stolpfabrik.

Hälsa och miljö

Norra Skogs miljöarbete omfattar hela värdekedjan och sker i samarbete med entreprenörer och andra leverantörer.

Underhåll och hållbarhet

Norra Skog strävar efter att uppfylla sina hållbarhetsmål genom att använda tillståndsbaserat underhåll, att byta ut mekaniska delar endast vid behov och att undvika sekundära skador och potentiell brand.
Traditionellt har träförädlingsindustrin praktiserat tidsbaserat underhåll. Denna strategi leder dock till ett betydande slöseri med resurser när den fulla livslängden på de mekaniska delarna inte utnyttjas. Tillståndsbaserat underhåll innebär att även mindre försämringar i driftstillståndet kan upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede, såsom smörjning, obalans, hög temperatur etc.
Fabriksgodkännandeprov (FAT) som utförs på nya och reparerade maskiner säkerställer att de fungerar optimalt och håller så länge som möjligt.

Innovation möjliggör tillväxt

Innovation är en pågående del av vardagen. Norra Timber är öppna för att ompröva och utvärdera nuvarande arbetsmetoder och perspektiv.

Värdeskapande

Större delen av Norra Timbers produktion baseras på en produktionsprocess som sker dygnet runt, vilket gör att endast delar av helger och sommaruppehåll är tillgängliga för underhållsaktiviteter – en stark anledning till att företaget valde en SPM-lösning för tillståndskontroll som möjliggör en planeringshorisont där insatser kan läggas till redan förutbestämda stopptider.
Det mest avgörande är att göra allt för att förhindra brand, eftersom dessa maskindelar skapar mycket höga temperaturer vid katastrofala felnivåer. Tidiga varningar om uppkommande komponentproblem samt behovet av att planera komponentbyten skapar högre säkerhet.

Kundvärde

Från driftsättningen i slutet av 2020 till våren 2024 har systemet för tillståndskontroll möjliggjort för Norra Timber att undvika 96 timmar av oplanerad stilleståndstid. Värdet av förebyggande underhåll utanför produktionstid är uppenbart, men andra faktorer påverkar också verksamheten positivt.
Genom att undvika haverier i drivlinans basramar kan Norra Timber renovera och återställa dem till fabriksspecifikation flera gånger, vilket sparar pengar och tid samtidigt som det är miljövänligt.
Norra Timber lämnar vissa av de stora maskindelarna till maskinleverantörerna för renovering och vill möjliggöra för dem att planera sin produktion så att Norra Timber kan återställa sitt lager av renoverade processdelar så snabbt som möjligt.
Större haverier under planerad produktionstid påverkar också den interna produktionsplanen, vilket ofta ökar pressen på produktionslinjen och personalen. Det leder ofta till ökade kostnader, högre energiförbrukning och minskade möjligheter för underhållsavdelningen att genomföra planerade arbeten. Det kan snabbt bli en nedåtgående spiral där en "underhållsskuld" uppstår.

Arbetsmiljö

Ett system som hjälper till att förutsäga stopp och störningar i de stora drivlinorna avlastar personalen som ansvarar för den mekaniska processen, som annars kan känna en personlig stress som i slutändan riskerar att leda till ohälsa. Tillståndsövervakningssystemet gör det möjligt för personalen att fokusera på sitt ordinarie arbete med kontinuerliga förbättringar.

Lösning för tillståndskontroll

Intellinova Parallel EN online-system med DuoTech-accelerometrar från SPM Instrument övervakar elmotorer och lager i bandsågar och kantverk.

Uttalande från Sävar Såg

Joakim Jonasson, underhållschef för mekanik på Norra Timber, kommenterade investeringen: "Syftet med vår investering har alltid varit att undvika korrigerande underhåll så mycket som möjligt, för att kunna planera rätt underhållsinsats vid rätt tidpunkt och därmed arbeta proaktivt och förebyggande.
Oplanerade stopp i de stora drivlinorna i processen kan ta allt från ett till flera skift att åtgärda, vilket resulterar i stora produktionsbortfall, som är svåra att ta igen eftersom mer eller mindre allt vi producerar är sålda produkter. Med mätsystemet kan vi bibehålla högre maskintillgänglighet och bättre lönsamhet.
Investeringen har redan börjat betala sig då vi undvikit att byta ut en stor anläggningsdel i samband med ett större haveri. Detta var möjligt eftersom extra kontrollmätningar kunde utföras via mätsystemet. Dessa mätningar visade bra värden, vilket gav oss ett beslutsunderlag för att undvika onödigt byte av processdelar.
En annan stor fördel, eller trygghet, som systemet ger är ökad säkerhet på grund av minskad brandrisk till följd av lagerhaveri, vilket annars är något vi i branschen har stor respekt för.”

Joakim Jonasson, underhållschef för mekanik på Norra Timber