Lägre resultat för Norra Skog

2023 ett tapp i jämförelse med toppåret 2022. Skogsägarföreningens halvårsresultat visar på en minskning som beror på en kraftigt försämrad världsmarknad för produkter från skogen. Rörelseresultatet landade på 219 miljoner kronor för årets sex första månader, att jämföras med 794 miljoner året innan.

Norra Skogs delårsbokslut för perioden januari till juni

 

Verksamhetsområdena Skog, Sågverk och Massabruk bidrar med positiva resultat, medan verksamhetsområdet Byggprodukter har ett negativt resultat. Marknadsläget har under åretlöpande försämrats och botten är troligen inne nådd varför bedömningen är att resultatet för andra halvåret sannolikt blir sämre än första halvåret.

 

Svag trävarumarknad

Resultatet återspeglar den svaga marknad som råder för sågade trävaror. Efter ett par år med en mycket god världsmarknad skedde en snabb svängning nedåt i slutet av förra året. Den nedåtgående trenden har fortsatt under 2023.

Det samhällsekonomiska läget med konjunkturavmattning, inflation och stigande räntor skapar lägre investeringsvilja inom många sektorer vilket påverkar efterfrågan på trävaror negativt.

- Den största utmaningen har framför allt rört byggprodukter som till exempel ytterpaneler och reglar. Detta på grund av ett minskat byggande. Tack vare produktionsomläggningar i kombination med hög marknadsaktivitet på befintliga och nya marknader har dock sågverksproduktionen så här långt kunnat upprätthållas utan någon större lageruppbyggnad, säger vd Pär Lärkeryd.


Husum Pulp fortsätter bidra

Även marknadssituationen för papper och kartong har påverkats negativt av det samhällsekonomiska läget. Detta har påverkat resultatbidraget från Norra Skogs delägande i Husum Pulp men inte i samma grad som nedgången inom sågverk och byggprodukter.

- Det är naturligtvis glädjande att investeringen i Husum Pulp ger avkastning men minst lika viktigt är att investeringen långsiktigt säkrar våra medlemmars avsättning för sin massaved, säger vd Pär Lärkeryd.


Trots lågkonjunktur är medlemmarna vinnare

Priserbjudandet på virkesråvara från Norra Skogs medlemmar har utvecklats positivt under ett flertal år och föreningen har, trots konjunkturavmattningen, valt att vidmakthålla denna högre ersättningsnivå. En hög råvarukostnad i kombination med lägre intäkter belastar föreningens resultat, men ger samtidigt möjlighet för medlemmarna att bibehålla lönsamheten på sina skogsgårdar.

Eftersom Norra Skog är en medlemsägd förening delas vinsterna med medlemmarna. Vinstdelningen baseras på föreningens långsiktiga resultat i stället för enskilda år. Föreningens stabila finanser säkerställer att vinstdelning kan ske oavsett konjunkturläge vilket även detta bidrar till att medlemmarna kan bibehålla lönsamhet i sitt skogbrukande.

- Vår strategi bygger på en långsiktig och stegvis prisutveckling för medlemmarnas virkesleveranser. Att odla skog tar hundra år vilket rimmar dåligt med att värdet på det som odlats ska vara alltför beroende av om det just vid leveranstillfället är låg- eller högkonjunktur. Föreningens starka ekonomi ger oss denna unika möjlighet. Jag ser till och med utrymme för att styrelsen kan föreslå föreningsstämman att höja efterlikviden för årets virkesleveranser ett ytterligare steg, säger föreningens ordförande Stig Högberg.


För ytterligare information kontakta:
Stig Högberg, ordförande, 070-207 56 93
Pär Lärkeryd, vd, 070-234 85 64