Certifierad målad panel

Norra Timbers industriellt målade ytterpaneler förenar en senvuxen friskkvistig norrländsk skogsråvara med en gedigen kunskap om målning av täckfärg och lasyr.

Dessutom produceras panelerna i ett modernt måleri och torkanläggning som sörjer för bästa tekniska förutsättningar. Därtill är vi certifierade av Svenskt Trä genom CMP, Certifierad Målad Panel, som är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor.


Certifierad Målad Panel

CMP-systemet säkerställer höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade till framtida funktion. Vid tillverkning av panelbrädor enligt CMP-systemet dokumenteras samtliga steg i processen för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och garantera hög kvalitet.

Färger som används för tillverkning av CMP-godkända panelbrädor är testade av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är specialanpassade för målning på utvändigt trä och appliceras under optimala förhållanden och med rätt mängd färg för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd.

Kvalitet

Förutsättningarna för en målad träfasads långsiktiga hållbarhet och utseende skapas vid den första målningen. Genom att använda CMP (Certifierad Målad Panelpanel)-brädor garanteras att målningen genomförs på rena och torra träytor från virke som finsågats innan målningen utförs. Under tiden mellan finsågning och målning samt efter målning förvaras panelbrädorna femsidigt täckta, under tak skyddade mot nederbörd, solljus, smuts och markfukt. Träråvaran för CMP-godkända panelbrädor är av högre kvalitet än vanliga utvändiga panelbrädor. Genom strängare sorteringsregler begränsas förekomsten av egenskaper som har negativ inverkan på färgens förmåga att fästa och bestå. Färgerna läggs på i jämna och heltäckande skikt med precis rätt tjocklek under optimala förhållanden. Det gör att rätt mängd färg används samt att ett enhetligt resultat uppnås.

CMP-godkända tillverkare genomför noggrann egenkontroll av träråvara, färg, tillverkning, emballering, lagring och dokumentation. Hela processen och de ytbehandlade panelbrädorna är oberoende certifierade och kontrolleras regelbundet av externa besiktningspersoner.

Ekonomi

CMP-godkända panelbrädor är färdiga att monteras och behöver maximalt målas med ett eller två skikt färg på byggarbetsplatsen, beroende på vilken ytbehandlingsklass som används. Det besparar beställaren kostnaden för färg och tiden att utföra målningen samtidigt som ett bättre resultat uppnås. Genom den industriella målningen skyddas träet innan montering, vilket gör att valet av tidpunkt för att måla färdigt fasaden är flexibel.

Genom de höga kvalitetskraven på CMP-godkända panelbrädor förlängs underhållsintervallen på den utvändiga träfasaden givet att en korrekt montering och slutbehandling utförts. Ett minskat antal underhållsinsatser under fasadens livslängd är avgörande för investeringens totalekonomi och något som bör beaktas vid val av fasadmaterial.

Ytbehandlingsklasser

Moderna färgtyper bygger på målning i system. Det beror på att egenskaperna hos respektive färgskikt i systemet har optimerats med tanke på de efterfrågade egenskaperna. CMP-godkända panelbrädor förekommer i två ytbehandlingsklasser för täckfärger och är oberoende av vilken kulör som väljs.

CMP-G  Grundmålad utvändiga panelbrädor. Grundfärgen skyddar träet mot fukt och säkerställer god vidhäftning för nästa färgskickt. Utvändiga panelbrädor klassade som CMP-G ska efter montering målas färdigt med ytterligare två skikt täckfärg inom 12 månader.

CMP-G/M  Grundmålad och mellanstrukna utvändiga panelbrädor. Täckfärgen skyddar effektivt träytan mot väder och vind samt mögel- och algpåväxt. Utvändiga panelbrädor klassade som CMP-G/M ska efter montering målas färdigt med ett skikt täckfärg inom 12 månader.

Montering

För att säkerställa en lång livslängd på CMP-godkända utvändiga panelbrädor krävs en korrekt utförd montering. Panelbrädorna ska monteras enligt anvisningar i AMA Hus 14 kapitel HSD.16.

Anvisningar för montering finns även utförligt illustrerade på TräGuiden och Trärådhuset.

Slutbehandling

CMP-godkända panelbrädor ska slutbehandlas senast inom 12 månader efter montering. En kortare tid mellan montage och målning minskar risken för att panelbrädorna hunnit påverkas av omgivningen. Vid målning ska ytfuktkvoten kontrolleras. Panelbrädorna ska ha en ytfuktkvot på 16 % eller lägre för att säkerställa ett bra resultat och långa underhållsintervall. Monterade CMP-godkända panelbrädor ska granskas okulärt innan slutbehandling för att kontrollera eventuell förekomst av smuts och påväxt.

Någon av de, vid försäljning, rekommenderade färgerna för slutbehandling, ska användas för att färgernas kompatibilitet ska säkerställas. För bästa resultat rekommenderas användning av samma färgsystem som tidigare använts för industriell målning av de CMP-godkända panelbrädorna. Det är viktigt för ett långvarigt skydd och för senare underhåll.

Ändträbehandling är av avgörande betydelse för panelbrädornas livslängd och underhållsintervall. Ändträbehandling ska utföras vid slutbehandling på byggarbetsplatsen. Fullständigt färgsystem målas på ändträ och annat synligt trä som kan ha uppstått vid kapning, mekaniska skador eller liknande.

”CMP-systemet underlättar för entreprenörer och konsumenter att välja fasadmaterial av hög kvalitet”

Lasyrmålning

Se text ovan Certifierad målning. Lasyrmålning (Struktur Lasyrer) Skiljer sig gentemot målning med täckande färger genom att det krävs totalt två strykningar istället för tre strykningar för att uppnå godkänd nivå. Underhålles intervallen på Struktur Lasyr målade panelbrädor är generellt kortare jämfört med täckmålad ytterpanel.

Projektmålning

Norra Timber erbjuder kundanpassade projektleveranser efter offert. Som exempel kan vi erbjuda både exaktkapad eller fingerskarvad fasadpanel med anpassade målningsbehandlingar. En vanlig specialkombination är brandskyddsimpregnerad fasadpanel kombinerad med en eller flera målningar. En annan vanlig projektleverans är fyrsidigt målade paneler.

Kulörval  (NCS – Natural Colour System)

Norra Timber har egna färgbrytningsmaskiner som kan ta fram många olika NCS kulörer utifrån våra färgtillverkares färg system.

Bästa sättet att försäkra sig om att man beställer rätt kulör är att vid beställning eller offertförfrågan anger NCS – koden. Det går även att bifoga ett färg prov som vi analyserar och bestämmer NCS – koden utifrån.

Teknisk support och reklamation

Vi tillhanda håller teknisk support till våra kunder dels genom vår egen organisation, men även genom de färgtillverkare vi samarbetar med

Vi garanterar besök inom 24h vid problem som rör färg och färghantering vi eventuellt kan ha orsakat.