Nya Norra Skog går som väntat trots utmaningar

Norra Skogs allra första delårsrapport efter fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna visar på ett resultat i nivå med förväntan under föreningens första år. Resultatet för januari till augusti 2020 landade på -33 miljoner kronor före skatt.

Datum: 2020-10-23

Trots alla utmaningar i pandemins spår redovisar Norra Skog ett resultat i nivå med förväntan efter den stora fusion som genomförts mellan Norrskog och Norra Skogsägarna under våren. Resultatet belastas som planerat  av omstruktureringskostnader av engångskaraktär. Dessa kostnader kommer från fusionsprocessen fram till fusionsdagen med efterföljande engångskostnader för skapandet av en ny organisation, en kraftfull modernisering av hela koncernens IT-plattform samt av utvecklingskostnader för  föreningens nya varumärke. Resultatet har kopplingar till förväntade kostnader i samband med nedläggningen av Östavalls sågverk. Förutom dessa förväntade fusionskostnader påverkas resultatet även av reserveringar kopplade till minskat värde av rotstående skogslager på grund av sänkta marknadspriser på skogsråvara.

Pandemins påverkan på marknaden

Föreningens skogsaffärer har påverkats av pandemin bland annat genom att medelåldern bland skogsägare är hög och personal har därför vidtagna åtgärder för att minska risken för smittspridning genom att erbjuda digitala affärsmöten. Men trots detta ligger affärsvolymen på god nivå och antalet medlemmar fortsätter att öka.
- Jag är stolt över att arbetet med att skapa vårt nya Norra Skog löper enligt plan. Det är ett mycket stort arbete att gifta ihop två så pass stora organisationer som Norrskog och Norra Skogsägarna. Att vi klarar detta trots de begräsningar vi tvingats till på grund av pandemin visar vilken kraft vi samlat i nya Norra Skog , säger ordförande Torgny Hardselius.

Från minus till plus

Marknaden för trävaror från Norra Skogs industrier har också förändrats av pandemin. Efter utbrottet av Covid19 stannade stora delar av marknaderna av och intäkterna minskade samtidigt som industrins lager snabbt ökade. Situationen stabiliserades däremot under sommaren och har sedan under hösten tagit ny fart.
- Efter årets åtta första månader uppvisade Norra Skogs industrier ett sammantaget resultat på  minus 17 miljoner kronor, varav de fyra första månaderna stod för ett minus på 32 miljoner medan de senare fyra månaderna stått för ett plus på 15 miljoner, vilket visar att marknaden för trävaror börjat återhämta sig efter den marknadschock som pandemin orsakade, säger föreningens vd Pär Lärkeryd.

Kunder måna om samarbete

Flera av föreningens kunder av massaved har tvingats till minskad produktion på grund av pandemin. Lagernivåerna på massaved i hela norra Sverige har därför ökat under våren och sommaren men tecken finns på en viss återgång eftersom flera aktörer tvingats minska sina skogsavverkningar. Resultatmässigt återspeglas detta genom en nedskrivning på 40 miljoner kronor av värdet på föreningens redan inköpta rotstående skogslager.
- Ökade lager av massaved har naturligtvis återspeglat sig i massabrukens vilja till betalning. Samtidigt är vår marknadsposition i nya Norra Skog stark vilket gjort att kunderna är måna om att vårda sina affärer med oss, varför vi kunnat hålla prisminskningen på en rimlig nivå, förklarar vd Pär Lärkeryd.

Framtidsutsikter

Resten av året är svårbedömt mot bakgrund av global osäkerhet kring världsekonomins utveckling i pandemins spår. För Norra Skogs industrier är det däremot mycket positiva framtidsutsikter tack vare en god timmerbalans där föreningen genom fusionen klarar av hela sin produktion av sågade trävaror i tre sågverk istället för de fyra som fanns sammantaget i de två gamla föreningarna. Samtidigt bedöms den skogliga verksamheten ha fortsatta utmaningar på grund av pandemin samt de höga lagren av massaved som finns hos många av föreningens kunder. 

För ytterligare information kontakta:
Torgny Hardselius, ordförande Norra Skog, 070-568 17 12
Pär Lärkeryd, vd Norra Skog, 070-234 85 64