Storsatsning på cirkulär ekonomi och hållbart byggande

I samarbete med Svenskt Trä och flera andra medlemsföretag arbetar Norra Timber i ett standardiserings- och digitaliseringsprojekt för att ge träbyggandet fördelar gentemot andra mer miljöbelastande byggmaterial.

Datum: 2022-05-19

Målet med projektet är att flytta fram byggbranschens positioner kring digitala lösningar och tydliggöra och underlätta de val som möjliggör ökad återanvändning, reducerad klimatbelastning, ökad effektivitet och spårbarhet.

Träindustrin ligger redan nu, enligt Svenskt Trä, långt fram i sitt arbete med att öka spårbarheten för material och dess klimatpåverkan. Sverige är till exempel först ut med det lagkrav som trädde i kraft första januari 2022, om att varje ny byggnad ska klimatdeklareras med en livscykelanalys.

- Data skapas hela tiden. Var ett träd växer är exempelvis data som kan följa med till den slutliga livscykelanalysen tillsammans med data angående transporter, träslag, hyvelprofil, längd, vikt, eventuell behandling och en massa andra egenskaper som kan knytas till en produkt, berättar Patrik Rådin, förädlingsadministratör på Norra Timber.

Patrik är Norra Timbers representant i 4 steps to GTIN, en förstudie inom ramen för CIRCLA. GTIN står för Global Trade Item Number och används för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. Målet med studien är att genom metoder för spårbarhet och informationsdelning möjliggöra för en mer hållbar produktion med ökad återanvändning av material och minskad mängd spill.

- Att maskinläsbart kunna skicka vidare data som hela tiden byggs på en ingående komponent i ett bygge är av yttersta vikt för att underlätta och effektivisera möjligheten att spåra ursprunget för en produkt. Det kommer i sin tur förenkla för den som i framtiden vill ersätta, återanvända eller återvinna materialet och ger förutsättningar för ett mer hållbart byggande i Sverige och världen, avslutar Patrik.


OM CIRCLA

CIRCLA ett nationellt projekt med fler än 50 aktörer från olika branscher som har ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor. CIRCLA-projektet kommer pågå under tre år och målet är att svenska företag ska bli ledande inom cirkulär ekonomi.